Pravila korištenja

 1. Opće odredbe
  1. Exleasingcar.com je internet stranica (u daljnjem tekstu: Stranica), koja pruža informacije o mogućnostima kupnje rabljenih vozila na aukcijama i osigurava tehnološke uvjete za sudjelovanje na tim aukcijama.
  2. Stranica nije vlasnik vozila za koja su informacije dostupne na Stranici. Stranica samo objavljuje informacije o vozilima koja se prodaju, a koje dobiva od vlasnika vozila.
  3. Ova Pravila korištenja (u daljnjem tekstu: Pravila), definiraju termin “usluge” u smislu omogućavanja svih radnji koje se mogu izvršiti putem Stranice, uključujući neograničen pregled informacija o vozilima koja se prodaju na aukcijama, a koje su dostupne na Stranici, sudjelovanje na takvim aukcijama nakon registriranja na Stranicu i potpisivanja Ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor), te svih drugih radnji.
  4. Pružatelj usluga ove Stranice je društvo s ograničenom odgovornošću, koje je registrirano i posluje u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga).
  5. Ova Stranica kao i usluge koje Pružatelj usluga obavlja putem Stranice, namijenjene su isključivo za model B2B (business-to-business). Putem ove Stranice rabljena vozila mogu kupovati isključivo poslovni subjekti (poduzetnici).
 2. Prihvaćanje Pravila korištenja
  1. Ova Pravila zajedno sa Policom privatnosti definiraju uvjete koje moraju poštivati sve osobe koje posjećuju Stranicu i (ili) koje koriste sve i (ili) pojedine usluge koje se pružaju putem Stranice (u daljnjem tekstu: Posjetitelji).
  2. Smatra se da je korisnik prilikom posjećivanja, registracije i (ili) korištenja svih i (ili) pojedinih usluga ove Stranice, upoznat sa Pravilima i Policom privatnosti te da ih prihvaća. Ukoliko se Posjetitelj ne slaže sa bilo kojom odredbom ovih Pravila ili Police privatnosti, izgubit će pravo posjećivanja Stranice, logiranja na Stranicu i korištenja svih i (ili) pojedinih usluga ove Stranice.
 3. Zaštita intelektualnog vlasništva
  1. 1. Svi elementi koji se nalaze na Stranici kao i oni koji se koriste za pružanje usluga, bez ikakvog ograničenja, uključujući bilo koji zaštitni znak, logotip, naslov, ova Pravila, Policu privatnosti, baze podataka te bilo koji drugi sadržaj Stranice ili sadržaj namijenjen pružanju usluga putem Stranice, kao i bilo kakvo predstavljanje Stranice, njezin vizualni identitet i dizajn, pripadaju isključivo vlasniku Stranice i (ili) Pružatelju usluga.
 4. Registracija posjetitelja
  1. Samo registrirani Posjetitelji, koji su prihvatili Pravila i Policu privatnosti te potpisali Ugovor, mogu neograničeno koristiti sadržaje i usluge Stranice.
  2. Registracija na Stranicu je besplatna.
  3. Osoba koja želi postati registrirani Posjetitelj Stranice mora ispuniti registracijski obrazac na Stranici. Prilikom registracije na Stranicu, Posjetitelj mora navesti svoje ime, prezime, podatke za kontaktiranje i izraditi lozinke za prijavljivanje.
  4. Prilikom registracije na Stranicu, Posjetitelj se obvezuje da će dati precizne, točne i potpune podatke.
  5. Sva pitanja koja se odnose na prikupljanje, pohranu, organizaciju, baratanje i upravljanje informacijama o Posjetiteljima, regulirana su Policom Privatnosti koja čini sastavni dio ovih Pravila.
  6. Nakon prihvaćanja Pravila i Police Privatnosti, te podnošenja svih podataka potrebnih za registraciju, Posjetitelj prima potvrdu o uspješnoj registraciji u svoj e-mail pretinac pristigle pošte.
  7. Registrirani Posjetitelj ima mogućnost pregleda detaljnih informacija o vozilima koja se prodaju na aukcijama. Međutim, registracija ne daje Posjetitelju pravo sudjelovanja na tim aukcijama kao niti predlaganja cijena. Kako bi Posjetitelj mogao sudjelovati na aukcijama i predlagati cijene, prethodno mora potpisati Ugovor i izvršiti sve ostale radnje, ukoliko su takve predviđene Pravilima i (ili) Ugovorom.
 5. Potpis Ugovora
  1. Registrirani posjetitelj koji želi sudjelovati na aukcijama za vozila i predlagati cijene, mora Pružatelju usluga dostaviti kopiju svoje osobne identifikacijske isprave i sa Pružateljem usluga potpisati Ugovor, te izvršiti sve ostale radnje, ukoliko su takve predviđene Pravilima i (ili) Ugovorom.
  2. Ugovorom su definirani uvjeti sudjelovanja na aukcijama, dodatna prava i dužnosti Posjetitelja, odgovornost svih strana i drugi uvjeti.
  3. U slučaju nedosljednosti i (ili) proturječnosti između odredbi Ugovora i Pravila, uvijek će se primijenjivati odredbe Ugovora.
  4. Ugovor se zaključuje elektronskim putem na Stranici.
  5. Registrirani posjetitelj mora poslati kopiju svoje osobne identifikacijske isprave putem e-maila na adresu info@exleasingcar.hr.
  6. Nakon podnošenja kopije osobne identifikacijske isprave, potpisa Ugovora i ispunjavanja ostalih uvjeta, ukoliko su takvi navedeni u Ugovoru, Posjetitelj stječe pravo sudjelovanja na aukcijama za vozila.
 6. Prava i obveze
  1. Posjetitelj će postupati na sljedeći način:
   1. Neće koristiti Stranicu i usluge sa Stranice na način koji bi mogao ugroziti pravilan rad, sigurnost i integritet Stranice i (ili) usluga te ograničiti drugim osobama pristup Stranici i (ili) uslugama.
   2. Neće kopirati (umnožavati), mijenjati, prilagođavati ili na neki drugi način koristiti elemente koji se nalaze na Stranici kao niti one koji služe pružanju usluga, bez ikakvog ograničenja, uključujući bilo koji zaštitni znak, logotip, naslov, ova Pravila, Policu privatnosti, baze podataka i bilo koji drugi sadržaj Stranice ili sadržaj namijenjen pružanju usluga putem Stranice, kao i bilo kakvo predstavljanje Stranice, njezin vizualni identitet i dizajn, bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika Stranice i Pružatelja usluga.
   3. Neće ispitivati niti provjeravati bilo koji sustav ili mrežu koji se koriste u poslovanju Stranice ili pružanju usluga, njezinu ranjivost, neće povrijediti bilo koje sigurnosne ili autentifikacijske mjere, neće pokušati dešifrirati, dekompilirati (obrnuti inženjering), rastaviti ili izmijeniti softver ili baze podataka koji se koriste za pružanje usluga, ili bilo koji drugi sastavni dio.
   4. Neće prekršiti odredbe bilo kojeg mjerodavnog zakona, ovih Pravila ili Police privatnosti.
  2. Posjetitelj potvrđuje da ne koristi Stranicu i (ili) da nema namjeru kupnje vozila za svoje osobne ili obiteljske potrebe ili za potrebe svog kućanstva.
  3. Pružatelj usluga ima sljedeća prava:
   1. Može odbiti registraciju Posjetitelja i (ili) sklapanje Ugovora sa Posjetiteljem bez navođenja razloga.
   2. Izbrisati registraciju Posjetitelja, blokirati/onemogućiti IP adresu bez prethodne obavijesti, ukoliko Pružatelj usluga smatra da je Posjetitelj prekršio bilo koju od odredbi iz ovih Pravila i (ili) Police privatnosti i (ili) Ugovora.
   3. Izbrisati registraciju Posjetitelja, ukoliko Posjetitelj ne uspije sklopiti Ugovor u roku od tri mjeseca od datuma registracije.
   4. Izmijeniti usluge ili dijelove usluga, sav ili bilo koji sadržaj, funkcije ili bilo koju informaciju koja se pojavljuje na Stranici.
   5. Potpuno prekinuti aktivnost Stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
 7. Odgovornost
  1. Posjetitelj se slaže da osim ukoliko zakonskim propisima Republike Hrvatske i ovim Pravilima nije definirano drugačije, Pružatelj usluga i (ili) vlasnik Stranice neće snositi odgovornost za neispravno funkcioniranje Stranice i (ili) usluga kao ni za posljedični gubitak ili štetu koju je izazvao Posjetitelj ili treća osoba.
  2. Posjetitelj koji prilikom korištenja usluga prekrši odredbe ovih Pravila, Police privatnosti i (ili) mjerodavnog zakona, mora Pružatelju usluga i (ili) vlasniku Stranice nadoknaditi posljedičnu štetu i gubitak.
 8. Mjerodavni zakon i rješavanje sporova
  1. Ova Pravila podliježu zakonu Republike Hrvatske.
  2. Bilo kakav spor, neslaganje ili zahtjev za naknadu koji proizlazi ili je povezan sa uslugama, Pravilima i Policom privatnosti, ili sa njihovom povredom, ukidanjem ili pravovaljanosti, bit će riješen međusobnim pregovorima. Ukoliko strane ne uspiju riješiti spor putem pregovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je jedna strana drugoj strani uputila pisani zahtjev za rješavanje spora, spor će rješavati nadležni sud u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.
 9. Dopune
  1. Pružatelj usluga zadržava pravo jednostrane izmjene i (ili) dopune ovih Pravila u bilo kojem trenutku. Izmjene i (ili) dopune ovih Pravila stupaju na snagu od trenutka njihove objave na Stranici.
  2. Ukoliko Posjetitelj nastaviti koristiti Stranicu i (ili) usluge koje se pružaju putem Stranice nakon objave izmjena i (ili) dopuna ovih Pravila, smatrat će se da u potpunosti prihvaća izmjene i (ili) dopune ovih Pravila.
  3. Ukoliko Posjetitelj ne prihvati izmjene i (ili) dopune ovih Pravila, izgubit će pravo korištenja Stranice i (ili) usluga koje se pružaju putem Stranice.
 10. Ostali uvjeti
  1. Ukoliko bilo koja odredba ovih Pravila nije u skladu sa zakonom, ili iz bilo kojeg razloga postane potpuno ili djelomično nevažeća, time neće biti poništena valjanost ostalih odredbi.
  2. Posjetitelj nema pravo ustupanja svojih prava i (ili) obveza iz ovih Pravila i Police privatnosti bez prethodnog pisanog odobrenja Pružatelja usluga.